องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางเพ็ญนภา เอ็มมาก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
                                                               ปลัดองค์การบบริหารส่วนตำบล
โทร. 063-461-3498

 
 
 นายนิธิโรจน์ พละสิงห์ นางสาวเดือนเพ็ญ จันทวี นายนภสินธุ์   คำสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-256-7525
โทร. 066-1465611 โทร. 084-3010608

 นายนิธิโรจน์ พละสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.
 โทร. 086-2567525