องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

นายนัฐพล  นันทบุตร

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 061-1142907
  อีเมล์ + admin@nonkalen.go.th
 
  ชื่อ + นางเพ็ญนภา เอ็มมาก
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 089-8658889
  อีเมล์ + admin@nonkalen.go.th

  ชื่อ + นายนิธิโรจน์   พละสิงห์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน  


หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 045-210834
  อีเมล์ + admin@nonkalen.go.th
  ชื่อ + นางสาวเดือนเพ็ญ จันทวี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@nonkalen.go.th
  ชื่อ +
นายนภสินธุ์   คำสี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 084-3010608
  อีเมล์ + admin@nonkalen.go.th
  ชื่อ + นางสุชัญสินี เอี่ยมศรี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@nonkalen.go.th
  ชื่อ + นายนิธิโรจน์ พละสิงห์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 045-210834
  อีเมล์ + admin@nonkalen.go.th