องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี: www.nonkalen.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นายนิธิโรจน์   พละสิงห์
                                                       ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
                                                                            หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาวสนธิยา แสนทวีสุข
นางสาวศิริประภา ศิริประทุม
จ.อ.อาทิตย์ ปุณประวัติ น.ส.พิชามญช์ พงศ์ภัธรกาญน์
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักป้องกันและบรรเทาธารณภัย นักวิชาการสาธารณสุข


นายนิวัฒน์ พรรณวิไล
จ่าเอกรุ่งโรจน์ น้อยวรรณะ
นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปรียาภรณ์ มะโนรัตน์
นางสาวธัญรดา ประสานวงศ์
นายณัฐชัย พันธ์ลี นายวีระพันธ์  ขันธ์อ่อน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร