วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 4119 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโพนงาม หมู่ 7 (สายบ้านนายสมาน ไชยโพธิ์ ไปบ้านนายจำปี หล้าอ่อนสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 1932 อุบลราชธานี เข้ารับการตรวจเช็คระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุ่ง หมู่ 4 (สายไปสถานีสูบน้ำบ้านบุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนกาเล็น หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง