วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโพนงาม หมู่ ๗ (บ้านนางสบาย ศรีพรม - บ้านนายมี จันทร์ลุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างศรีสมบัติหมู่ ๑๐ (เส้นบ้านนางปิยฉัตร ไปวัดบ้านหนองแต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ ๑๐ (บ้านนายคำดี โสภากุ - บ้านนายพรชัย คูณมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองผือ หมู๋ ๖ (สาย อบ.ถ.๑๓๘ - ๐๑๔ ไปถนนสายนานายบุญมี - นานายบุญร่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโพนงาม หมู่ ๗ (สายหนองดงไปหนองน้ำขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตชำรุด บ้านบุ่ง หมู่ ๔ ไปบ้านหนองแต้ หมู่ ๙ (จุดข้างห้วยไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโพนเมือง หมู่ ๘ (สายไปบ้านโนนกาเล็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑-๑๒ จำนวน ๑๒ จุด ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโพนเมือง หมู่ ๘ (สายบ้านนายสมพงษ์ คำแสนราช - บ้านนางถวัลย์ ไชยโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง